زمان باقی مانده تا انتهای مهلت ثبت نام :

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

هزینه ثبت نام : دومیلیون و پانصد